Gala Dinner

Chương trình Gala Dinner – Biển Hải Tiến – Khách sạn Ánh Phương

   Khách sạn Ánh Phương

   Gala Dinner

   Buổi tối

Đang xử lý