Khách sạn Ánh Phương 1 - Phòng Executive Hướng vườn

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 750,000

Khách sạn Ánh Phương 1 - Phòng VIP

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,650,000


Khách sạn Ánh Phương 2

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 680,000

Khách sạn Ánh Phương 3 – Phòng Hướng biển

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 780,000


Khách sạn Ánh Phương 3 – Phòng Hướng vườn

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 650,000

Khách sạn Ánh Phương 3 – Phòng VIP

   Khách sạn Ánh Phương

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 13h00; Trả phòng: 11h00

Từ 1,150,000


Phòng Hội Nghị Hội Thảo của Khách sạn Ánh Phương

   Khách sạn Ánh Phương

   Hội nghị - Hội Thảo

   Nửa ngày; Cả ngày

Từ 2,300,000